1. Deze algemene voorwaarden – verder te noemen: “AV” – zijn van toepassing op iedere overeenkomst die een opdrachtgever – verder te noemen: “Opdrachtgever” – met MarketEagle sluit, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeen- komsten en verdere (rechts)handelingen van MarketEagle met, voor of jegens de Opdrachtgever. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en MarketEagle, en op alle buitencontractuele relaties tussen de Opdrachtgever en MarketEagle, zoals onrechtmatige daad.

2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door MarketEagle verder te noemen: “Opdrachtnemer”. De eerste volzin van dit artikel geldt onverkort indien de overeenkomst van opdracht of rechtsbetrekking met de Opdrachtgever tot stand is gekomen via een andere persoon dan de Opdrachtnemer. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is, dat werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet evenmin aan de eerste volzin van dit artikel af. De werking van de artikelen 7: 404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. De opdracht aan de Opdrachtnemer leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. De Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van diensten van derden. De Opdrachtnemer zal bij de selectie van deze derden zoveel als in de relatie tot de Opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de Opdrachtgever overleggen. De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de haar verleende opdracht en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdracht- nemer in acht nemen, echter nimmer fungeert Opdrachtnemer voor door der- den uit te voeren werkzaamheden als Opdrachtnemer van Opdrachtgever. Te allen tijde gaat Opdrachtgever een rechtstreekse contractuele relatie met de betreffende derden aan. Opdrachtnemer kan dan ook niet door Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor de door derden verrichte werkzaamheden. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten.

4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door de Opdracht- nemer uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard.

5. Het honorarium voor de werkzaamheden van de Opdrachtnemer wordt op uurtarief en/of fixed price afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. Het betreft het honorarium dat bij de aanvaarding van de opdracht door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever is bevestigd, of bij gebreke daarvan het honorarium dat de Opdrachtnemer bij de vorige opdracht van die Opdrachtgever hanteerde. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag. Al- le factuurbedragen worden – voor zover van toepassing – verhoogd met om- zetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6. In alle gevallen is de betalingstermijn van facturen van de Opdrachtnemer veertien dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de factuur. Betaling door de Opdrachtgever dient zonder opschorting, aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden. De betalingstermijn is een fatale termijn. De Opdrachtgever is in geval van niet-tijdige betaling van rechtswege, zonder vereiste van nadere aanzegging of ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdracht- gever over het verschuldigde de wettelijk rente verschuldigd en is de Opdracht- nemer bevoegd invorderingsmaatregelen te treffen. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt bepaald: a) Voor zover Opdrachtgever ten tijde van het verstrekken van de opdracht niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aan- spraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag na de dag van aan- maning door Opdrachtnemer wordt voldaan; of: b) Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer de werkelijke buitengerechtelijke kosten die dit bedrag te boven gaan, te vorderen. De ge- rechtelijke kosten omvatten de volledige door de Opdrachtnemer gemaakte kosten, ook indien deze het wettelijke liquidatietarief te boven gaan. Indien een factuur niet tijdig wordt voldaan, is de Opdrachtnemer voorts gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van de Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft. De Opdrachtnemer is gerechtigd alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde factuur betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

7. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een Cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de Opdrachtnemer (die de betreffende opdracht heeft aanvaard) daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die Opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door MarketEagle afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het be- drag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. Bij een opdracht met een langere doorlooptijd dan zes maanden geldt echter een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende Opdracht over de laatste zes maanden heeft ontvangen. De Opdracht- nemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of – indien van toepassing – haar bedrijfsleiding.

8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door MarketEagle afgesloten al- gemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

9. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de AV, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

10. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer of – indien van toepassing – haar bedrijfsleiding.

11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door de Opdrachtnemer vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

12. Opdrachtnemer zal ter zake van alle gegevens en bedrijfsinformatie van Opdrachtgever, waarvan hij/zij de vertrouwelijkheid redelijkerwijze moet begrijpen, alsmede van alle door Opdrachtgever als vertrouwelijk aangemerkte gegevens van welke hij/zij bij de uitvoering van overeenkomsten kennis krijgt, de strikte geheimhouding jegens derden handhaven en zijn/haar personeel of een ieder die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt een zelfde geheimhouding verplichten.

13. Niet alleen MarketEagle, maar ook alle personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan MarketEagle zijn verbonden alsook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op de AV een beroep doen.

14. Op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen – tenzij dwingende wettelijke competentieregels dit verhinderen – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s- Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van de Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.